Poradnik gimnazjalisty

REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY ODBYWA SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Jaką szkołę wybrać? Po ukończeniu trzyletniego gimnazjum możesz wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią szkołą branżową I stopnia.

  1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

O przyjęcie do liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Nauka trwa 3lata.Program nauczania może być realizowany w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Po ukończeniu szkoły uzyskujesz wykształcenie średnie ogólne a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego otrzymujesz świadectwo dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki w szkole wyższej. Możesz także kontynuować naukę w szkole policealnej lub „zdobyć” zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych(KKZ).

  1. TECHNIKUM

O przyjęcie do technikum mogą ubiegać absolwenci gimnazjum, którzy chcą zdobyć wykształcenie średnie i kwalifikacje w wybranym zawodzie. Nauka trwa 4 lata. Kończąc ten typ szkoły, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (mogą być 2 lub 3 w zależności od zawodu) otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tytuł technika) i świadectwo ukończenia szkoły średniej. Jeżeli uzyskasz pozytywny wynik z egzaminu maturalnego otrzymasz również świadectwo dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki w szkole wyższej. Swoje kwalifikacje zawodowe możesz podnosić na kwalifikacyjnych kursach zawodowych(KKZ).

  1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

O przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum i od 1 września 2019r. absolwenci szkół podstawowych 8 letnich. Nauka w tym typie szkoły trwa 3 lata. W programie nauczania ujęte są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz praktyczna nauka zawodu. Kończąc szkołę, po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i świadectwo ukończenia szkoły. Jeżeli chcesz uzyskać wykształcenie średnie możesz kontynuować naukę w drugiej klasie Branżowej Szkole II Stopnia.

  1. BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – od 1 września 2020r.

O przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia mogą ubiegać się absolwenci branżowych szkół I stopnia. Nauka trwa 2 lata. Możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

  1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Nauka trwa 3 lata. Ten typ szkoły umożliwia uzyskanie średniego wykształcenia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości, które umożliwia kontynuację nauki w szkole wyższej. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych możesz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które umożliwią zdobycie tytułu technika.

  1. SZKOŁA POLICEALNA

Nauka trwa nie dłużej niż 2,5 roku. Przeznaczona dla osób posiadających wykształcenie średnie. Umożliwia ona uzyskanie, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.    

  1. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Prowadzone będą według programu nauczania, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie, w zakresie jednej kwalifikacji. Jeżeli ukończysz kurs kwalifikacyjny, zdasz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymasz jeżeli masz: -wykształcenie wymagane dla danego zawodu (np. zasadnicze zawodowe lub średnie), -świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Licealna 1 41-600 Świętochłowice tel:(32) 2452797 fax:(32) 2450935 www.lo1-kochanowski.pl e-mail:zso1swiet@gmail.com I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Sudecka 5 41-608 Świętochłowice tel/fax:(32) 7707639 (32) 2456052 www.zso2.com.pl e-mail:zso2swietochlowice@interia.pl II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosco” ul. Wojska Polskiego 82 41-603 Świętochłowice tel:(32) 3452166 fax:(32) 3452168 www.salezjanie.eu e-mail:swietochlowice@salezjanie.com.pl Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Salezjańskie Technikum Elektroniczne Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Augustyna Świdra ul. Sikorskiego 9 41-600 Świętochłowice tel:(32) 7700060 fax:(32) 7700063 www.zseu.com.pl e-mail:zspswiet@wp.pl Technikum- 4letnie Szkoła Branżowa I stopnia – 3letnia Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej ul. dr.Bukowego 23 41-605 Świętochłowice tel/fax:(32)2455114 www.zsipp.cal.pl e-mail:zsgsw@poczta.onet.pl Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Specjalnych ul. Szkolna 13 41-600 Świętochłowice tel/fax:(32) 2452794 zssswietochlowice.superszkolna.pl e-mail:zesp-ss4@oswiata.org.pl Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna przy Zespole Szkół Specjalnych