Młodszy Szkolny i Przedszkolny

Diagnoza psychologiczna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym (przyspieszenie bądź odroczenie obowiązku szkolnego, kierowanie do kształcenia specjalnego i integracyjnego, badania lateralizacji, diagnoza specyficznych trudności w nauce, diagnozowanie deficytów rozwojowych)

 • terapia psychologiczna indywidualna i grupowa
 • praca z rodziną dla osób ze wszystkich przedziałów wiekowych
 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
 • zajęcia stymulujące ogólny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
 • opieka nad przedszkolami z terenu Świętochłowic
 • współpraca z nauczycielami grup rocznego przygotowania przedszkolnego

Diagnoza pedagogiczna:

 • badania dojrzałości szkolnej (zbiorowe i indywidualne)
  • przyspieszenie obowiązku szkolnego
  • odroczenie obowiązku szkolnego
 • diagnoza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (z trudnościami dydaktycznymi)
  • ocena poziomu osiągnięć szkolnych
  • diagnozowanie rodzaju i zakresu deficytów rozwojowych
  • diagnozowanie specyficznych trudności w nauce (dysleksji, dysortografii, dyskalkulii)
  • badania dzieci niewidzšcych
  • przesiewowe badania słuchu

Terapia pedagogiczna:

 • terapia grupowa i indywidualna dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dotycząca korekcji i kompensacji zaburzeń psychoruchowego rozwoju dzieci w zakresie funkcji słuchowych, motorycznych oraz ich integracji, a także rozwijania orientacji przestrzennej
 • wyrównywanie braków dydaktycznych
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • zajęcia dydaktyczne dla dzieci niedowidzących
 • praca z dzieckiem zdolnym
 • pomoc rodzicom (konsultacje, porady, wskazówki do pracy z dzieckiem w domu)
 • współpraca z nauczycielami, pedagogami i psychologami szkolnymi (konsultacje indywidualne, zebrania informacyjne, spotkania warsztatowe)
 • na zapotrzebowanie szkół – zajęcia socjoterapeutyczne lub integracyjne dla klas