Kierunki polityki oświatowej

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne
  i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy
  programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw
  programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

Źródło:

www.men.gov.pl: Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020