Poznajemy zawody część 6

Branża chemiczna z roku na rok coraz bardziej się rozwija, dlatego w najbliższej przyszłości będzie potrzeba specjalistów w tej dziedzinie. Przemysł chemiczny spotyka się też z dużym naciskiem z strony organizacji i osób zajmujących się ochroną środowiska. Nowoczesne zakłady produkcyjne muszą spełniać coraz ostrzejsze normy ekologii,
a tym samym potrzebują ludzi zajmujących się tym wyzwaniem.  Szkoły kształcące
w zawodzie oferują naukę w następujących zawodach branży chemicznej:

 1. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych; obsługuje urządzenia pomocnicze do podawania surowca i odbioru przetworzonego tworzywa; przygotowuje półprodukty oraz gotowe produkty, kwalifikuje je według jakości, porównuje wyrób do wzorca
i pakuje produkowane wyroby; nadzoruje i kontroluje prawidłowości przebiegu procesów wytwarzania i przetwarzania tworzyw sztucznych.

Kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych odbywa się:

 • w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

https://epodreczniki.pl/b/PmeICrboR

 1. Operator urządzeń przemysłu chemicznego.

Operator urządzeń przemysłu chemicznego obsługuje i nad-zoruje maszyny i urządzenia
w procesach wytwarzania pół-produktów i produktów chemicznych; nadzoruje i kontroluje przebieg procesów technologicznych; wytwarza półprodukty i produkty chemiczne podlegające przeróbce w dalszych etapach procesu produkcji; montuje, demontuje, diagnozuje i konserwuje maszyny i urządzenia oraz urządzenia pomocnicze i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w procesach wytwarzania półproduktów i produktów przemysłu chemicznego.

Kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego odbywa się:

 • w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

https://epodreczniki.pl/b/PCka1VRbo

 1. Technik analityk.

Wykonuje badania analityczne celem ustalenia składu chemicznego różnych substancji
i materiałów oraz przebiegu zjawisk i procesów. Do przeprowadzenia których stosuje tzw. metody fizykochemiczne klasyczne oraz instrumentalne. Przeprowadza na potrzeby wielu różnych branż przemysłu oraz instytucji badawczych specjalistyczne analizy zawartości substratów, półproduktów i produktów. Czynności zawodowe wykonuje przy użyciu sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych. Uzyskane dane gromadzi, analizuje i opracowuje.

Kształcenie w zawodzie technik analityk odbywa się:

 • w pięcioletnim technikum;
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

https://epodreczniki.pl/b/P8Iao8OhZ

 1. Technik ochrony środowiska.

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce
i Unii Europejskiej. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. Zawód szczególnie promowany przez kraje Unii Europejskiej. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie kwalifikacji – Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska:

1) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb;

2) oceny stanu powietrza, wód i gleb;

3) planowania i prowadzenia gospodarki odpadami;

4) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska odbywa się:

 • w pięcioletnim technikum;
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

https://youtu.be/OWI_4-McFm0

 1. Technik technologii chemicznej.

Przeprowadza i nadzoruje prawidłowy przebieg produkcyjnych procesów: chemicznych
i fizykochemicznych oraz ciągów technologicznych w przemyśle chemicznym (np. nawozów sztucznych, kosmetyków, leków, środków czystości, plastiku, gumy, farb, lakierów, włókien sztucznych). Sprawdza stan urządzeń oraz zgodność parametrów przebiegu procesu technologicznego z normami i wytycznymi pod kątem: temperatury, ciśnienia, ilości surowca. Kontroluje jakość surowców i gotowych pro-duktów oceniając ich właściwości fizyczne (np. gęstość, kolor, lepkość). Odpowiada za przeprowadzanie prób laboratoryjnych i technologicznych nowych produktów. Uczestniczy w obliczaniu norm zużycia surowców i materiałów. Sporządza kalkulację kosztów: produkcji, zużycia surowców i energii niezbędnych do wytworzenia konkretnej partii chemikaliów. Współuczestniczy w prowadzeniu prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie modernizacji produkcji i opracowywania nowych technologii. Czynności zawodowe wykonuje przy użyciu: urządzeń i maszyn przemysłu chemicznego, wyposażenia pomiarowego/aparatury kontrolno-pomiarowej w tym nowoczesnych sprzętów laboratoryjnych takich jak: chromatograf, biureta cyfrowa) oraz komputera.

Kształcenie w zawodzie technik technologii chemicznej odbywa się:

 • w pięcioletnim technikum;
 • w dwuletniej branżowej szkole II stopnia dla absolwentów trzyletniej branżowej szkoły pierwszego stopnia;
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

https://epodreczniki.pl/b/POMIapRxC

Źródło:

www. e-podręczniki – na dzień 14.04.2021 r.,

www.youtube – na dzień 14.04.2021 r. ,

Informator zawodów szkolnictwa branżowego ORE, Warszawa 2020r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316 z późniejszymi zmianami)