Programy Profilaktyczno-Edukacyjno-Wychowawcze

PROGRAMY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

DOPALACZE – WYPALACZE

 

dop

 

 

Celem akcji jest profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku młodzieży, podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych  oraz zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania z dopalaczy.

 

Koordynator: mgr Leszek Wacławczyk

 

KLUB SZKÓŁ  UNICEF

 

klub

 

Klub powstał w ramach Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Jego celem jest: przybliżenie wychowankom sytuacji ich rówieśników z różnych części świata, zaangażowanie wychowanków we współpracę z UNICEF w ramach międzynarodowych akcji i projektów, propagowanie idei tolerancji międzykulturowej, międzynarodowej, otwartości na inne kultury, zbieranie środków na ratowanie życia dzieci z różnych części świata, poznawanie kultury i obyczajów rówieśników w innych krajach, budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości międzynarodowej.

 

Koordynator: mgr Zbigniew Sobik

 

SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA – IV edycja

3

 

Jak rozumieć edukację o prawach dziecka? Czy niesie ona ze sobą jakieś korzyści? W jaki sposób włączać ją w pracę z uczniami? Kim jest Szeryf Praw Dziecka? Edukacja o prawach dziecka to niezwykle istotny element całego procesu kształcenia. Stanowi podstawę budowania otwartego na świat społeczeństwa obywatelskiego, dając dzieciom wiedzę i umiejętności korzystania z przysługujących im praw. Jest też istotnym czynnikiem kształtującym postawy młodych ludzi, ich system wartości,
a w konsekwencji wpływa także na klimat szkoły. Świadome swoich praw dzieci wiedzą, gdzie w razie potrzeby udać się po pomoc i jak zareagować, gdy czują, że prawa ich lub ich rówieśników są naruszane.

 

Koordynator: mgr Zbigniew Sobik

 

SZKOŁA DOBRZE WYCHOWANA

 4

 

„Szkoła Dobrze Wychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców
i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół
i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami.

 

Koordynator: mgr Leszek Wacławczyk

 

 

 

 

 

GOLDEN FIVE

5

 

 

Program „Golden Five” jest produktem 3-letniego międzynarodowego projektu realizowanego
w ramach programu Comenius 2.1 (patrz: Projekt Golden Five) koordynowanego przez Uniwersytet
w Sewilli. Kraje uczestniczące w projekcie: Belgia, Hiszpania, Norwegia, Polska i Włochy. Cel ogólny programu: wspieranie procesu adaptacji uczniów w gimnazjum: Stworzenie modelu nauczania
i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.

 

Koordynator: mgr Leszek Wacławczyk