Historia

Budynek Poradni PPP
Budynek poradni obecnie. Sądowa 1.

Poradnie Wychowawczo – Zawodowe powołane zostały do życia od 1 stycznia 1964 roku na mocy zarządzenia Ministra Oświaty.   Zastąpiły one dotąd istniejące przy TPD poradnie psychologiczne i społeczno-wychowawcze. Organizacją świętochłowickiej poradni zajął się mgr Marian Nosal – psycholog, który wspólnie z pedagogiem mgr Mariš Pielką-Pabjan doprowadził do aktu powołania tej instytucji. 1 stycznia 1969 roku rozpoczęła swą działalność Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Funkcję dyrektora pełnił mgr Marian Nosal. Nastąpił okres intensywnego rozwoju działalności placówki. Kolejnymi dyrektorami byli:

 • od 09.1969 – do 08.1975  – mgr Maria Pielka – Pabjan
 • od 09.1975 – do 08.1980  – mgr Krystyna Machul
 • od 09.1980 – do 08.1986  – mgr Teresa Dragan
 • od 09. 1986 – do 08.1989  – mgr Marek Pawłowski
 • od 09.1989 – do 08.2017  – mgr Maria Kijak – Parzybut
 • 0d 09.2017 – do chwili obecnej mgr Leszek Wacławczyk
 Szkoła nr 4. źrudło fotopolska.eu
Szkoła nr 4. źródło: fotopolska.eu

Siedziba poradni mieściła się do 1987r. w przybudówce Szkoły Podstawowej nr 4, następnie poradnia została przeniesiona do budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 15. W tej bazie lokalowej mieściła się do stycznia 2011 roku. Zgodnie z uchwałą Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z 16 lutego 2011 r. PPP przeniesiono do Lipin na ulicę Sądową 1, gdzie mieści się do chwili obecnej. Praca merytoryczna Poradni w poszczególnych dekadach: Lata 70-te:

 • poradnia intensywnie rozwijała swoją działalność w zakresie terapii i wyrównywania wszelkich nieprawidłowości szkolnych, a także profilaktyki zaburzeń rozwojowych dzieci
 • zaczęła się ścisła współpraca ze szkołami, a także szeroko zakrojona działalność w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego, utworzono klasę życia
 • poradnia uczestniczyła w tworzeniu pierwszej na terenie miasta klasy wyrównawczej w SP 4/5
Poprzednia siedziba PPP. źródło: fotopolska.eu

Lata 80-te:

 • prowadzone były zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz diagnoza
 • w szkołach wygłaszano prelekcje dla rodziców, uczniów i nauczycieli
 • rozpoczęła się akcja przeprowadzania zbiorowych badań dojrzałości szkolnej na terenie szkół
 • po raz pierwszy została zorganizowana długoterminowa terapia grupowa dla dzieci zaburzonych emocjonalnie i ich rodziców

Lata 90-te:

 • zgodnie z zarządzeniem MEN z dnia 11.06.1993r. Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • wprowadzono na terenie szkół grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych
 • poradnia uczestniczyła w tworzeniu oddziału specjalnego
 • wprowadzone zostały treningi „Kim być” w ramach pracy działu zawodowego, skierowane do uczniów ósmych klas
 • pojawiła się nowa forma pracy z radą pedagogiczną – warsztaty

Lata 2000-2009:

 • zainicjowane zostały treningi integracyjne w pierwszych klasach gimnazjalnych
 • wszyscy pracujący psycholodzy i pedagodzy aktywnie uczestniczyli w tej propozycji PPP dla gimnazjów
 • poradnia współuczestniczyła w organizacji Gimnazjum dla Dorosłych
 • podjęto pracę z dzieckiem zdolnym
 • poradnia uczestniczyła w tworzeniu pierwszej klasy integracyjnej w szkole podstawowej oraz oddziału integracyjnego w przedszkolu
 • wszystkie klasy trzecie gimnazjalne zostały objęte opieką (zajęcia grupowe) pod kątem poradnictwa zawodowego
 • rozpoczęła się akcja przesiewowych badań słuchu dla dzieci i młodzieży wg programu „Słyszę”
 • logopeda zainicjowała zajęcia grupowe dla rodziców i dzieci jąkających się
 • stale poszerzała się oferta zajęć warsztatowych organizowanych przez poradnię
 • pracownicy PPP byli także autorami w/w propozycji
 • został opracowany i wdrożony w praktyce program: „Profilaktyka dysleksji i innych zaburzeń rozwojowych dziecka” autorstwa J.Hanzel i A.Zdebik
 • prowadzono treningi antystresowe dla klas maturalnych
 • po raz pierwszy zaczęto prowadzić długoterminową socjoterapię dla klasy gimnazjalnej z problemami wychowawczymi
 • zorganizowano cykl spotkań muzykoterapeutycznych w przedszkolu z oddziałem integracyjnym
 • placówka pozyskała ze środków unijnych (EFS) komputery, które zostały wykorzystane do pracy z dziećmi, po czym stopniowo wzrastała i wzbogacała się ilość zajęć prowadzonych z dziećmi przy użyciu nowoczesnej technologii komputerowej
 • poradnia zaczęła aktywnie uczestniczyć w Ogólnopolskiej Akcji Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

Wszyscy pracownicy poradni nadal starają się jak najlepiej wypełniać swoje zadania, kontynuując rozpoczętą 40 lat temu pracę diagnostyczną i postdiagnostyczną, stopniowo wdrażając nowe jej formy i starając się o jej wysoką jakość.