Logopedyczny

Dobra usługa logopedyczna to kapitał, za którym kryje się czas spędzony nad książkami, autorefleksje, praca nad wzbogacaniem warsztatu, godziny wypoczynku zabierane sobie i bliskim…

1. Specjaliści zaburzeń mowy oferują swoje usługi w zakresie:

  • profilaktyki logopedycznej,
  • diagnostyki logopedycznej,
  • korekcji zaburzeń dyslalicznych,
  • korekcji niewłaściwego sposobu oddychania i połykania,
  • terapii zaburzeń płynności mowy (jąkania i giełkotu),
  • stymulowania rozwoju mowy,
  • pomocy logopedycznej dzieciom z różnymi deficytami rozwojowymi (opóźnienia psychomotoryczne, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół Downa, rozszczep wargi i podniebienia, mutyzm wybiórczy),
  • kształtowanie kultury żywego słowa.

2. Logopedzi działają w ścisłej współpracy z innymi specjalistami z różnych dziedzin (laryngolog, ortodonta, pedagog, psycholog, psycholog, foniatra, neurolog), co ułatwia postawienie właściwej diagnozy oraz zaplanowanie skutecznego modelu terapii.

3. Terapia prowadzona jest poprzez całokształt oddziaływań korekcyjnych, stymulacyjnych, psychoterapeutycznych, reedukacyjnych, socjoterapeutycznych, pedagogicznych.

4. Terapia ma formę indywidualną i grupową, w zależności od potrzeb.

5. Specjaliści oferują możliwość przeprowadzenia prelekcji z zakresu logopedii w placówkach oświatowych na terenie Świętochłowic.

6. Dział logopedyczny poradni posiada bogate zaplecze diagnostyczno- terapeutyczne (standaryzowana testy logopedyczne, kwestionariusze, programy komputerowe, gdy, zabawki i inne rozmaite pomoce uatrakcyjniające terapię logopedyczną )

7. Logopedzi stale doskonalą swoje umiejętności zawodowe poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji, konfrontacji własnych doświadczeń z umiejętnościami innych specjalistów, np. w ramach Logopedycznej Grupy Wsparcia.