Microsoft Teams

Zapraszamy uczniów klas VIII na spotkanie on-line z doradcą zawodowym, które odbędzie się w dniu 10.05.2020 r. w godzinach 16:00- 18:00 na platformie Microsoft Teams.

Połączenie z doradcą zawodowym Naszej Poradni będzie okazją do porozmawiania
o przyszłej karierze edukacyjno-zawodowej, a w szczególności można uzyskać informację o:

– zawodach szkolnictwa branżowego,

– ścieżce kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych,

– terminach i sposobie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,

Podczas spotkania istnieje możliwości zapisania się na indywidualną poradę zawodową
w formie zdalnej jak i stacjonarnej.

Jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem kliknij w podanym terminie na link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa51c812f68f041a5bbfdaa1217e15c9e%40thread.tacv2/1619966280073?context=%7b%22Tid%22%3a%22498b9a78-6534-46f8-91d3-8f9d08fd575b%22%2c%22Oid%22%3a%22638853d6-6d41-4ebf-a882-961fdf5beed8%22%7d