Młodszy Szkolny i Przedszkolny

Diagnoza psychologiczna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym (przyspieszenie bądź odroczenie obowiązku szkolnego, kierowanie do kształcenia specjalnego i integracyjnego, badania lateralizacji, diagnoza specyficznych trudności w nauce, diagnozowanie deficytów rozwojowych)

 • terapia psychologiczna indywidualna i grupowa

 • praca z rodziną dla osób ze wszystkich przedziałów wiekowych

 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze

 • zajęcia stymulujące ogólny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

 • opieka nad przedszkolami z terenu Świętochłowic

 • współpraca z nauczycielami grup rocznego przygotowania przedszkolnego

Pomoc pedagogiczna obejmuje:

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci pod kątem trudności w nauce, w tym specyficznych (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii).

 • Określanie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych oraz edukacyjnych.

 • Kwalifikowanie i prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych.

 • Udzielanie rodzicom diagnozowanych dzieci wskazówek do ćwiczeń i wsparcia celem pomocy w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów, zwłaszcza związanych z trudnościami wychowawczymi.

 • Współpraca z nauczycielami i pedagogami w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

 • Wydawanie opinii i orzeczeń.

 • Obserwacja funkcjonowania dzieci w klasie.

 • Prowadzenie zajęć integracyjnych i innych (na zapotrzebowanie szkół).