Mobilna Rekreacja Muzyczna „Moja droga”


mgr Barbara Gurgoń
pedagog
PPP Świętochłowice

 

MOBILNA  REKREACJA  MUZYCZNA

„MOJA  DROGA”

 • 18.05.1993 – 2-miesięczne  szkolenie w  Centrum  Zdrowia  Dziecka  Warszawa-Międzylesie;
 • 10.11.1993 – 2-miesięczne  szkolenie  w  Centrum  Zdrowia  Dziecka  Warszawa-Międzylesie;
 • Rok  szkolny  1992/1993 i 1993/1994 –  współpraca  ze  Szkołą  Podstawową  nr  2 – zajęcia  dla  uczniów  nadpobudliwych  i  zahamowanych  psychoruchowo (obligatoryjne  praktyczne  zajęcia związane z udziałem w ww. szkoleniach) – Świętochłowice;
 • 14.11.1993 – zajęcia w grupie integracyjnej „Fundacja  Sztuki” – Warszawa;
 • 10.02.1994 – ukończenie 2-letniego szkolenia MRM (80  godzin) i praktyka
  w Pracowni  Muzykoterapii Zakładu Psychologii Klinicznej Centrum Zdrowia Dziecka – Warszawa-Międzylesie;
 • 7.04.1994 – wspólnie z drem M. Kieryłem przeprowadzenie warsztatów dla dzieci  niepełnosprawnych  ruchowo – Rybnik;
 • 20.04.1994 –  MRM  w Szkole  Podstawowej  nr 2 w ramach „Tygodnia dla serca”
  i  zajęcia  dla rodziców: „Leczniczy wpływ muzyki na organizm człowieka”- Świętochłowice;
 • 7.05.1994 – Fundacja „Nadzieja”- warsztaty terapeutyczne dla dzieci upośledzonych  umysłowo – Rybnik-Chwałęcice;
 • 6.05.1995 – warsztat w ramach II-go Ogólnopolskiego Festiwalu Domów Pomocy  Społecznej    nt.: „Zastosowanie  MRM  w  pracy  z  dzieckiem  specjalnej  troski” – Dąbrowa  Górnicza;
 • 25.05.1995 – Ogólnopolski  Festiwal  Niepełnosprawnych – prezentacja  „MRM 
  w  pracy z  dzieckiem  upośledzonym” – Katowice;
 • 31.05.1995 – w  ramach  II-go  Festiwalu  Zespołów  Niepełnosprawnych referat 
  nt.  „Terapia  zajęciowa – metody  i  doświadczenia” – Katowice;
 • 24.04.1996 – w  Szkole  Podstawowej  nr 2  „Tydzień  dla  zdrowia” – MRM  dla  uczniów  klas  II  oraz  „MRM  z  myśleniem  twórczym”  dla  uczniów   klas  IV – Świętochłowice;
 • 15.10.1996 – I-sze  Forum  Poradnictwa – przygotowanie postera oraz  3-godzinny warsztat  dla  uczestników – Rybnik;
 • 27.02.1997 – prowadzenie wspólnie z drem M. Kieryłem warsztatu dla uczestników  Konferencji dla Muzykoterapeutów: „Wykorzystanie  muzyki  relaksacyjnej” –  Stowarzyszenie  Muzykoterapeutów  Polskich – Wrocław;
 • 27.03.1997 – udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Szkoleniowo-Organizacyjnym dla  członków  Stowarzyszenia  Muzykoterapeutów  Polskich  –  Wrocław;
 • 15.05.1997 – zajęcia  dla  pedagogów  pracujących  z  dziećmi  ze stwardnieniem  rozsianym  – Katowice;
 • 25.05.1997 –  w  Szkole  Podstawowej  nr 2  „Tydzień  dla  zdrowia” – zajęcia 
  z  profilaktyki  muzycznej – Świętochłowice;
 • 24.10.1997 –  II  Forum  Poradnictwa  – warsztaty  MRM  dla  uczestników  –  Będzin;
 • 21.11.1997 –  Konferencja  Szkoleniowa  oraz  zajęcia  teoretyczno- warsztatowe  „Muzyka i  kolor”  dla  członków  Stowarzyszenia  Muzykoterapeutów  Polskich – Akademia  Muzyczna – Wrocław;
 • 1-5.12.1997 – Międzynarodowe Seminarium „Pozaszkolne formy pracy z dziećmi
  i młodzieżą”: „Organizacja czasu wolnego w aspekcie profilaktyki społecznej” realizowanego w ramach projektu „Budujemy nowe mosty” –  przeprowadzenie  zajęć  MRM  dla uczestników seminarium  (z  Izraela, Niemiec, Rosji  i  Polski) – Katowice;
 • 6.05.1998 – w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach „Tygodnia dla zdrowia”- warsztat  „Spotkanie” dla rodziców i dzieci – Świętochłowice;
 • 21 – 22.11.1998 –  udział  w  Międzynarodowym  Jubileuszowym  Sympozjum  Muzykoterapii  „Muzykoterapia w agresji, lęku i cierpieniu”. Wygłoszenie referatu pt.: „Wykorzystanie  muzyki ocenianej przez odbiorców jednoznacznie jako muzyka relaksująca lub  aktywizująca” – Wrocław;
 • 16.02.1999 – zajęcia pokazowe: „Muzyka i ja” w ramach jubileuszu XXX-lecia Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Świętochłowicach;
 • 28.04.1999 – w Szkole  Podstawowej  nr 2  w  ramach  „Tygodnia  dla  zdrowia”  zajęcia: „Ruch przy muzyce” (dla uczniów klas II) oraz „Muzyka i ja” (dla uczniów klas III) – Świętochłowice;
 • 16 i 23.10.1999 – zajęcia teoretyczno-praktyczne dla Rady Pedagogicznej Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej – Jaworzno;
 • 16.12.1999 – prezentacja i pokaz ćwiczeń do muzyki relaksacyjnej firmy „Musica Nova”  stosowanych w pracy pedagoga  – „Dom  Lekarza” – Warszawa;
 • 1 i  8.04.2000 – warsztaty  teoretyczno-praktyczne  dla  nauczycielek  Przedszkola  Miejskiego  nr 2 – Katowice;
 • 4.04.2000 – zajęcia  pokazowe  MRM – Konferencja  Muzykoterapii  –  Akademia  Muzyczna  –  Katowice;
 • 18.05.2000 – w Szkole Podstawowej nr 2  w ramach „Tygodnia dla zdrowia” warsztaty pt.:  „Muzyka, rodzic i ja”- dla rodziców i dzieci klas I – Świętochłowice;
 • 16.11.2000 – warsztat  dla  pracowników  Szpitala  Specjalistycznego  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji – Jelenia Góra;
 • Publikacja artykułu: M. Kierył, B. Gurgoń – „Wykorzystanie muzyki ocenianej przez  odbiorców jednoznacznie jako muzyka relaksująca lub aktywizująca” – Zeszyt Naukowy nr 76, Akademia Muzyczna we Wrocławiu – 2000;
 • Styczeń – kwiecień  2001 – cykliczne  zajęcia  w  grupie  integracyjnej  Przedszkola  Miejskiego  nr 9 z wykorzystaniem MRM – Świętochłowice;
 • 22.03.2001 – warsztaty  teoretyczno-praktyczne  dla  nauczycieli  Przedszkola  Miejskiego nr 13 – Świętochłowice;
 • 22.04.2001 – warsztaty plastyczno-muzyczne dla studentów II roku Wydziału  Muzykoterapii  Akademii  Muzycznej – Łódź;
 • 16.11.2001 – spotkanie  szkoleniowe  Stowarzyszenia  Muzykoterapeutów  Polskich – Wrocław;
 • 9.12.2001 – warsztaty teoretyczno-praktyczne dla pracowników  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pedagogów szkolnych i nauczycieli przedszkoli – Czeladź;
 • 25.01.2002 – warsztat  dla  pracowników  PPP „Zastosowanie  MRM  w  pracy 
  z  dziećmi i  młodzieżą” – Rybnik;
 • 25.03.2002 –  warsztaty  „Dla  zmęczonych  nauczycieli”  – Rada  Pedagogiczna
  I  Liceum  Ogólnokształcącego  – Świętochłowice;
 • 17.04.2002 – w  Szkole  Podstawowej  nr 2  w  ramach  „Tygodnia  dla  zdrowia” – warsztaty  „Dla  zmęczonych rodziców” – Świętochłowice;
 • 18.05.2002 – warsztat dla członków Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego – „Zastosowanie  MRM w terapii zaburzeń typu dyslektycznego” – Katowice;
 • Rok  szkolny  2001/2002 – zajęcia  MRM  w  grupach  integracyjnych  Przedszkola  Miejskiego  nr 9  – Świętochłowice;
 • 22.05.2002 – „Dzień  Rodzica” – dla rodziców i dzieci z grupy integracyjnej Przedszkola  Miejskiego nr 9 oraz referat dla Rady Pedagogicznej (w ramach WDN) nt.: „Zasadność  stosowania MRM w integracyjnej grupie przedszkolnej” – Świętochłowice;
 • 29.05.2002 – warsztaty „Dla zmęczonych nauczycieli” – Rada Pedagogiczna Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej – Świętochłowice;
 • Rok szkolny 2002/2003 –  zajęcia  w  grupie  integracyjnej  Przedszkola  Miejskiego  nr 9 –  Świętochłowice;
 • Rok szkolny 2004/2005 – zajęcia  w  grupach  integracyjnych  Przedszkola  Miejskiego  nr 9  –  Świętochłowice;
 • 22.05.2004 – warsztaty „Dla zmęczonych rodziców” w Przedszkolu Miejskim nr 4 -Świętochłowice;
 • Listopad 2004 – styczeń 2005 – zajęcia MRM w grupach integracyjnych Przedszkola  Miejskiego nr 9 – Świętochłowice;
 • 31.05.2007 – warsztat „MRM – sposób na agresję” dla uczestników I-szej Miejskiej  Konferencji nt.: „Zagrożenia społeczno-wychowawcze we współczesnej szkole” – Świętochłowice;
 • 28.11.2007 – warsztaty w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach „Dnia Profilaktyki” (dla 52 uczniów klas IV) – „MRM jako promowanie akceptowanego społecznie  sposobu  radzenia  sobie z agresją” –  Świętochłowice;
 • 19.12.2013  i  9.01.2014 – warsztaty  teoretyczno-praktyczne  dla  nauczycielek  przedszkoli  (14  osób) – Świętochłowice;
 • Rok szkolny 2014/2015 – zajęcia w grupach integracyjnych Przedszkola Miejskiego
  nr 9 – Świętochłowice;
 • 18.02.2014 – wspólnie z drem M. Kieryłem warsztaty dla studentów Wydziału  Muzykoterapii  Akademii  Muzycznej – Katowice;
 • 27.02., 20.03., 10.04. i  8.05.2014 – warsztaty  teoretyczno-praktyczne  dla  nauczycielek  klas  I – III  (25  osób) – Świętochłowice;
 • 25.06.2014 – warsztaty „Dla  zmęczonych rodziców” uczniów objętych terapią grupową w  PPP – Świętochłowice
 • Rok  szkolny  2015/2016 – zajęcia  MRM  w  grupach  integracyjnych  Przedszkola  Miejskiego  nr 9  – Świętochłowice;
 • 14.12.2015 – w ramach Seminarium nt.: „Stres w pracy nauczyciela”- warsztat – „Jak  wykorzystać muzykę dla zdrowia”- organizator Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  – Świętochłowice;
 • 30.05.2016 – warsztaty „Dla zmęczonych nauczycieli” w Przedszkolu Miejskim nr 9 – Świętochłowice;
 • Rok szkolny 2016/2017 – zajęcia MRM w grupach integracyjnych Przedszkola Miejskiego nr 9 – Świętochłowice;
 • Rok  szkolny  2017/2018 – zajęcia  z wykorzystaniem MRM w grupach integracyjnych  Przedszkola  Miejskiego nr 9 – Świętochłowice;
 • 27.06.2018 – warsztaty „Dla zmęczonych rodziców” uczniów objętych terapią grupową w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Świętochłowice;
 • Rok  szkolny  2018/2019 – prowadzenie zajęć  MRM w  3 grupach integracyjnych Przedszkola Miejskiego nr 9 – Świętochłowice;
 • Rok szkolny 2018/2019 – zajęcia inspirowane MRM w 2 grupach Przedszkola Miejskiego nr 1 – Świętochłowice;
 • Rok  szkolny  2019/2020 – zajęcia z wykorzystaniem MRM w 3 grupach integracyjnych  Przedszkola  Miejskiego  nr 9 – Świętochłowice;
 • Rok szkolny 2019/2020 – zajęcia MRM w 2 grupach Przedszkola Miejskiego nr 1 -Świętochłowice;
 • 14.04.2020 – opracowanie modyfikacji MRM na warunki odosobnienia związanego
  z sytuacją epidemiczną, która została upowszechniona w Internecie: http://ppp.swietochlowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/Mobilna-Rekreacja-Muzyczna-w-dobie-koronawirusa.pdf
 • Publikacja artykułu: „Teoretyczne założenia Mobilnej Rekreacji Muzycznej a ich  odzwierciedlenie w praktyce” – Kwartalnik pedagogiczno-społeczny „Dialog  edukacyjny” WOM Rybnik (Nr 1 (48) 2020);
 • 16.09.2020 – Upoważnienie Twórcy Mobilnej Rekreacji Muzycznej dotyczące prowadzenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Świętochłowicach działań promujących MRM w środowisku lokalnym oraz do prowadzenia przez
  B. Gurgoń szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla rodziców;
 • Publikacja artykułu: „Zasadność stosowania  Mobilnej  Rekreacji  Muzycznej
  w integracyjnej grupie przedszkolnej” – Kwartalnik pedagogiczno-społeczny „Dialog  edukacyjny” WOM  Rybnik (Nr 3 (50) 2020).