Oferta

Poradnia udziela pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom z placówek oświatowych mieszczących się na terenie Świętochłowic, jak również dzieciom nieuczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom zamieszkałym na terenie miasta. Pracownicy placówki zapewniają poczucie bezpieczeństwa, akceptację i dyskrecję.

Poradnia oferuje:

Pomoc psychologiczną:

– diagnoza psychologiczna
– terapia indywidualna dzieci i młodzieży
– terapia rodzinna
– wsparcie emocjonalne dzieci i młodzieży
– wsparcie rodziców dzieci ze
  specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  nadpobudliwością
– stymulacja rozwoju małego dziecka
– interwencja w sytuacjach kryzysowych

Pomoc pedagogiczną:

– diagnoza pedagogiczna
– przesiewowe badania słuch i wzroku
– indywidualna i grupowa terapia
  dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– stymulacja rozwoju małego dziecka
– terapia surdopedagogiczna
– terapia tyflopedagogiczna

Pomoc logopedyczną:

– diagnoza logopedyczna
– terapia logopedyczna
– stymulacja rozwoju mowy
– rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
  dzieci słabosłyszących

Doradztwo edukacyjno-zawodowe:

– diagnoza predyspozycji zawodowych oraz zainteresowań,
– pomoc w wyborze ścieżki kształcenia oraz zawodu,
– udzielanie informacji o zawodach,
– zapoznanie z aktualną sytuacją rynku pracy,
– zajęcia grupowe dla uczniów w ramach programu „Trafny wybór – czas na zawody techniczne”,
– opracowanie indywidualnego planu działania

Pomoc dla rodziców:

– mediacje oraz pomoc w trudnych sytuacjach
– pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych
– punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci
  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
– punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci
  i młodzieży z problemem uzależnień

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

– rehabilitacja
– terapia SI
– terapia logopedyczna
– terapia psychologiczna
– terapia pedagogiczna w tym:
       surdopedagogiczna
       tyflopedagogiczna
       oligofrenopedagogiczna

Wspomaganie szkół, przedszkoli i placówek
Sieć współpracy i samokształcenia:

– grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych
– grupa wsparcia dla doradców zawodowych
– grupa wsparcia wychowawców przedszkoli
– grupa wsparcia dla logopedów
– grupa wsparcia dla nauczycieli z krótkim stażem pracy

Pomoc dla szkół i przedszkoli:

– treningi integracyjno-adaptracyjne dla klas pierwszych
– „Mobilna Rekraacja Muzyczna”
– szkolenia Rad Pedagogicznych
– konsultacje dla nauczycieli, pedagogów
  i psychologów szkolnych
– realizacja programów profilaktyczno-
  edukacyjno-wychowawczych
– udział w zebraniach dla rodziców