RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PORADNIĘ

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

 1. Administratorem danych Pani/Pana jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice, tel. 32 2454910

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy pod nr tel.: 324386806, e-mail: iod@mamrodo.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. przeprowadzanie badać lub/i konsultacji lub/i terapii w ramach poradni pedagogiczno-psychologicznej (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodani jest brak możliwości przeprowadzenia badania, konsultacji czy terapii.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe przetwarzane w tym celu udostępniane są wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora oraz odbiorcom zewnętrznym gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna. Mogą to być organy państwowe, inni administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia z administratorem.

 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi (badania, konsultacji, terapii) oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawnych.

 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu prawo do:

 • informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 • w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 • w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 1. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał.

 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych.