Starszy Wiek Szkolny

 • diagnoza dzieci i młodzieży do 19 r.ż. obejmująca ustalanie przyczyn trudności dydaktycznych, wychowawczych oraz specyficznych trudności w uczeniu się

 • praca postdiagnostyczna (pedagogiczna)

 1. terapie grupowe – w szczególności dla uczniów ze stwierdzonymi zaburzeniami dyslektycznymi

 2. konsultacje indywidualne dla rodziców i dzieci – ukierunkowujące pracę samokształceniową nad zdiagnozowanymi trudnościami (dysortografia, dysgrafia)

 3. zajęcia z profilaktyki muzycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym (min. grupy integracyjne), uczniów szkół podstawowych, nauczycieli i rodziców

 4. warsztaty z twórczego myślenia (szkoły podstawowe)

 5. warsztaty dla nauczycieli, w szczególności dotyczące specyficznych potrzeb edukacyjnych (lub inne – zależnie od potrzeb)

 6. orzecznictwo, opiniowanie

 7. praca z rodzicem (indywidualne konsultacje, zebrania dla rodziców dzieci objętych terapią)

 8. współpraca z pedagogami, polonistami, nauczycielami i wychowawcami
  – praca postdiagnostyczna (psychologiczna)

 1. terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży

 2. terapia rodzin

 3. zajęcia korekcyjno-wyrównawcze

W ramach specyfiki pracy w dziale „Starszy wiek szkolny” prowadzone są następujące zajęcia grupowe: (wspólnie przez mgr Gurgoń i mgr Majorek)

  1. integracyjne (na zapotrzebowanie wychowawców)

  2. socjoterapeutyczne

  3. dotyczące: technik efektywnego uczenia się uzależnień, zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, komunikacji interpersonalnej