Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka koorydnacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego w Świętochłowicach należy:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może: 1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia; 2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb; 3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

W celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki, w tym opieki pielęgniarskiej, oraz innych form kompleksowej pomocy ośrodek współpracuje z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Zarządzenie Prezydents Miasta Świętochłowice

Akty prawne:

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dla rodziców do pobrania:

Podanie WOKRO

Realizacja usług oferowanych przez wiodące ośrodki koordynacje-rehabilitacyjno-opiekuńcze (WOKRO)