Zawodowy

Praca w dziale zawodowym skoncentrowana jest na prowadzeniu zajęć warsztatowych
z zakresu orientacji zawodowej dla klas a także indywidualnych poradach dotyczących ukierunkowania zawodowego oraz dokonania właściwej dalszej drogi edukacyjnej.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
  i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
 1. a) rynku pracy;
 2. b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;
 3. c) wykorzystania posiadanych uzdolnień, talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych;
 4. d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych
  w życiu codziennym i zawodowym;
 5. e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi
  i dla uczniów niedostosowanych społecznie;
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami.

Podczas rozmowy doradczej, w oparciu o wyniki przeprowadzonej obserwacji, wywiadu oraz  testów zdolności i predyspozycji zawodowych, doradca pomaga uczniowi lepiej zrozumieć siebie i ustalić co chciałby i co może osiągnąć. Jest to wspólna praca nad poznaniem świata zawodów, poznania siebie i podejmowania pierwszych poważnych decyzji zawodowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach współpracuje z innymi instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym i planowaniem kariery,
a w szczególności:

 • Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach.
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Katowicach.
 • Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Świętochłowicach.
 • Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach.
 • Katalys Education z Warszawy –  „MapaKarier.org”.

Z doradcami zawodowymi ze wszystkich szkół z terenu Świętochłowic.