Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkołach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
Jest ona organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności
w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Nie ma możliwości zorganizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego.
Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
Do wniosku o wydanie takiej opinii dołącza się dokumentację określającą:
1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;
2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia
w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;
3) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole.
Przed wydaniem opinii publiczna poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Wzór zaświadczenia lekarskiego i opinii szkolnej można pobrać poniżej.

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DOT. ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA